ANKIETA SALON KOSMETYCZNY

Ankieta zostanie wykorzystana wyłącznie do celów statystycznych. Żadne z uzyskanych za jej pośrednictwem danych nie zostaną przekazane osobom / podmiotom trzecim.Osoba, która wypełni ankietę otrzyma roczną prenumeratę art. of BEAUTY, która w formacje pdf będzie co kwartał przesyłana na podany w ankiecie adres e-mail.

Potrzebne do przesłania prenumeraty za udział w badaniu.

Potrzebne do przesłania prenumeraty za udział w badaniu.

Potrzebne do przesłania prenumeraty za udział w badaniu.

2. Proszę zaznaczyć, które z usług poniżej są świadczone przez salon?

Kosmetyka

Zabiegi na urządzeniach

Medycyna estetyczna

SPA

Solarium

Szkolenia

Doradztwo dla klienta (pielęgnacja, makijaż, inne)

Dobór i odsprzedaż kosmetyków w salonie

Sklep on-line

Inne/Jakie?

Proszę wskazać, czy salon:

Jak długo salon działa na rynku?

Ile osób jest zatrudnionych w salonie?

Ile stanowisk jest w salonie?

Jak często personel uczestniczy w szkoleniach poszerzających wiedzę i umiejętności profesjonalne?


W jakiego typu szkoleniach najczęściej uczestniczy personel?

Proszę wskazać, jak często przeprowadza się remont salonu (malowanie, nowy wystrój, wymiana mebli)?


Proszę wskazać, jakiego rzędu inwestycje zostały poczynione dotychczas w salonie:

Które z wymienionych urządzeń do wykonywania zabiegów posiada salon?

Które z wymienionych urządzeń do wykonywania zabiegów salon zamierza zakupić?

Czy salon korzysta z oprogramowania do zarządzania?

Czy salon posiada program lojalnościowy dla stałych klientów?

Która z kategorii oferowanych przez salon usług w szczególności rośnie w ostatnich 3 latach?

Czynniki sprzyjające rozwojowi salonu

Przychody w salonie w ciągu ostatnich 3 lat

Obroty salonu w stosunku do 2022 roku

Typy najpopularniejszych obecnie zabiegów/usług, które oferuje salon dla każdej ze świadczonych usług

19. Proszę zaznaczyć typy najpopularniejszych obecnie zabiegów/usług, które oferuje salon dla każdej ze świadczonych usług:

Rodzaje i przedział cenowy zabiegów oferowanych w salonie

20.1. Kosmetyka. Pielęgnacja twarzy – można wybrać dowolną liczbą zabiegów
20.2. Kosmetyka. Pielęgnacja ciała - można wybrać dowolną liczbą zabiegów
20.3. Masaże - można wybrać dowolną liczbą zabiegów
20.4. Depilacja - można wybrać dowolną liczbą zabiegów
20.5. Pielęgnacja i stylizacja oczu - można wybrać dowolną liczbą zabiegów
20.6. Pielęgnacja i stylizacja dłoni i stóp (manicure i pedicure) - można wybrać dowolną liczbą zabiegów
20.7. Zabiegi na urządzeniach - można wybrać dowolną liczbą zabiegów
20.8. Medycyna estetyczna - można wybrać dowolną liczbą zabiegów

Działalność salonu

26. Proszę wskazać, czy Państwa salon dotyka problem sezonowości sprzedaży?

Obowiązek informacyjny RODO. Przyjmuję do wiadomości że moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego zlecenie przez Beauty Business Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-870) przy ul. Trakt Lubelski 40 c, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313061 oraz posiadająca nr REGON: 141559330. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów art 23 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych, w którym dane są przetwarzane. Dane firmy (nazwa firmy, adres, nip) będą przechowywane zgodnie z ustawą o rachunkowści. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO, poniżej przekazujemy Pani/Panu poniższe podstawowe oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów przez Beauty Business Partner Sp. z o.o. w związku z zawarciem umów/ zleceń. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest Beauty Business Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-870) przy ul. Trakt Lubelski 40 c, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313061 posiadającą następujące numery identyfikacyjne: NIP 9522055186 oraz REGON 141559330, Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: realizować zawartą umowę/ zlecenie Okres przechowywania Twoich danych osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania ww. umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odbiorcy Twoich danych osobowych Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT/ kurierom/ firmie realizującej skład naszych czasopism Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Kategorie danych Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, email, telefon, stanowisko, nazwa firmy, nip  Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami : e.cesarz@esteticapolska.pl Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej oraz korespondencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, SMS). Administratorem Danych Osobowych jest spółka Beauty Business Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-870) przy ul. Trakt Lubelski 40 c, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313061 oraz posiadająca nr REGON: 141559330. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych, w którym dane są przetwarzane.