ANKIETA SALON FRYZJERSKI

Ankieta zostanie wykorzystana wyłącznie do celów statystycznych. Żadne z uzyskanych za jej pośrednictwem danych nie zostaną przekazane osobom / podmiotom trzecim.Osoba, która wypełni ankietę otrzyma roczną prenumeratę ESTETICA POLSKA, która w formacje pdf będzie co kwartał przesyłana na podany w ankiecie adres e-mail.

2. Fryzjerstwo

2.1. Fryzjerstwo - usługi i ceny

Proszę zaznaczyć, które z usług poniżej są świadczone przez salon? Prosimy o podanie zakresu cenowego usług.

2.1.1. Strzyżenie i modelowanie

2.1.2. Farbowanie

2.1.3. Pielęgnacja

2.1.4. Prostowanie

2.1.5. Trwała

2.1.6. Przedłużanie

2.2. Szkolenia dla profesjonalistów (zabiegi, produkty, inne)

2.2.1. Dla pracowników własnego salonu/własnych salonów

2.2.2. Dla pracowników innych salonów

2.2.3. Doradztwo dla klienta (pielęgnacja, stylizacja)

2.2.4. Dobór i odsprzedaż kosmetyków w salonie

2.2.5. Sklep on-line

2.2.6. Inne

3. Czy salon należy do sieci salonów?

10.1. Proszę wskazać nazwę/y firm

11.1. Proszę wskazać jakich szkoleń brakuje na rynku

11. Proszę wskazać, jak często wymieniany jest sprzęt i narzędzia fryzjerskie:

11.1. Narzędzia fryzjerskie

11.2. Sprzęt fryzjerski

12. Jak często przeprowadza się remont salonu (malowanie, nowy wystrój, wymiana mebli)

Proszę podać liczbę lat

13. Proszę wskazać, jakiego rzędu inwestycje zostały poczynione w salonie dotychczas

Nazwa producenta

Prosze podać jakie jeszcze inne czynniki sprzyjają rozwojowi salonu

Prosze podać jakie jeszcze inne czynniki hamują rozwój salonu

Prosze podać jakie jeszcze inne programy lojalnościowe ofertowane są w salonie

27. Proszę wskazać, czy Państwa salon dotyka problem sezonowości sprzedaży

Prosze podać z jakich innych marek kosmetyków oprócz wymienionych powyżej korzystacie Państwo w salonie

Można wpisać kilka marek

Można wpisać kilka marek

Można wpisać kilka marek

Proszę podać jakie inne powody kierują Państwem przy wyborze marek oprócz wymienonych powyżej

33. Proszę zaznaczyć typy najpopularniejszych obecnie zabiegów/ usług, które oferuje salon dla każdej ze świadczonych usług

Można wskazać więcej niż jedną odpowiedź

35. Proszę wskazać w jakim obszarze salon zamierza poszerzyć zakres świadczonych usług:

Można wskazać więcej niż jedną odpowiedź

Proszę podać inne usług oprócz wymienionych powyżej

Proszę podać inne sposoby oprócz wymienionych powyżej

Jakie inne czasopisma branżowe są dostępne w salonie oprócz wymienionych powyżej

Jakie inne czasopisma branżowe oprócz wymienionych powyżej cenią Państwo najbardziej

Jakie inne sprawy interesują Państwa najbardziej w czasopismach branżowych oprócz wymienionych powyżej

Z jakich innych portali branżowych oprócz wymienionych powyżej korzystacie Państwo

W jakich wydarzeniach branżowych online brał/a Pani/i ostatnio udział

Jakie inne formy spotkań branżowych interesowałyby Pana/ią oprócz wymienionych wyżej

Proszę podać powody

Proszę podać powody


Obowiązek informacyjny RODO. Przyjmuję do wiadomości że moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego zlecenie przez Beauty Business Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-870) przy ul. Trakt Lubelski 40 c, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313061 oraz posiadająca nr REGON: 141559330. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów art 23 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych, w którym dane są przetwarzane. Dane firmy (nazwa firmy, adres, nip) będą przechowywane zgodnie z ustawą o rachunkowści. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO, poniżej przekazujemy Pani/Panu poniższe podstawowe oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów przez Beauty Business Partner Sp. z o.o. w związku z zawarciem umów/ zleceń. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest Beauty Business Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-870) przy ul. Trakt Lubelski 40 c, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313061 posiadającą następujące numery identyfikacyjne: NIP 9522055186 oraz REGON 141559330, Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: realizować zawartą umowę/ zlecenie Okres przechowywania Twoich danych osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania ww. umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odbiorcy Twoich danych osobowych Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT/ kurierom/ firmie realizującej skład naszych czasopism Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Kategorie danych Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, email, telefon, stanowisko, nazwa firmy, nip  Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami : e.cesarz@esteticapolska.pl Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej oraz korespondencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, SMS). Administratorem Danych Osobowych jest spółka Beauty Business Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-870) przy ul. Trakt Lubelski 40 c, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313061 oraz posiadająca nr REGON: 141559330. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych, w którym dane są przetwarzane.